Visionen

 

Området er præget af klassisk Dansk strand og natur – området er kuperet med birketræer og spredt bevoksning…

3 kilometer fra Københavns Rådhusplads kommer man ind på området med cykel, gående eller i bil via prøvestensbroen, der omkranset af træer og leder frem et sletteområde – drejer til højre ind på selve prøvestenen syd – en kunstigt anlagt ø, der omkranses af mange forskellige maritime aktiviteter.

 

Vejen til selve det maritime center går ad snoede stier, bugtede veje og en cykelbro – gennem typisk dansk strandskovsområde bevokset med birketræer og strandeng. Halvvejs fremme passerer man broen over kanalen med små cafeer. Man fortsætter frem - går eller cykler gennem det kuperede og attraktive strandområde – man ser masterne i det fjerne og passerer til sidst ”Det Blå Multihus”, hvor det maritime sportscenter har lokaler og administration.

Selve bygningen er opført af naturlige materialer og omkranset af tæt bevoksning - og åbner på sin ene langside ud mod havnearealet. Bevoksningen er skiftevis lys og let, tæt og massiv - mod havnen er den trukket helt ud til kajkanten.

Installationer og tekniske anlæg er tilpasset tidens krav, diskrete og indpasset i det kuperede terræn. Bådene ligger ved flydebroer og oplevelsen af at ”ligge i en skov” er tilstræbt og meget markant.

Ønsker til en moderne lystbådehavn og maritimsportscenter afspejler i dag et aktivt, rekreativt, social- miljøsyn med vægt på balance mellem de funktionaliteter et så stort område kan tilbyde. Moderne teknologier afløser tidligere behov for store installationer, og den stigende anvendelse af eldrevne biler, cykler, både og skibe stiller kontante krav om tilstedeværelse af helt andre ressourcer end tidligere – og brugernes fornyede sammensætning stiller dynamiske krav til de tekniske anlæg, administration, drift og design.

 

Moderne helårshavn

 

Sejlklubben er lokaliseret i en helt ny og moderne anlagt lystbådehavn, hvor der er mulighed for at ligge og være i vandet året rundt. Anlæg og faciliteter er tilpasset denne ambition, så trods havnens udsatte position er vandet ganske smult. Området er tæt bevokset, så der dannes læ mod vinden fra vest ved et bredt bælte af træer og buske.

Der er mulighed for at tanke vand året rundt, og der er mulighed for at oplade eldrevne både ved alle broer – og et moderne mobilt brændstofanlæg med digital kommunikation til brugerne sikrer miljørigtig tankning af det nødvendige brændstof.

Der er flere tømmestationer til bådenes toiletvand og havnen er forsynet med et bådvaskeanlæg i egen lille dok, så sejlernes behov for bundmaling er minimeret.

Vandet er så rent, at der kan svømmes i det.

 

Prøvestenen er det første man ser

 

I dag er havnen det første maritime kontaktpunkt man reelt møder, når man sejler op til København gennem Øresund, hvorfor der er ganske mange gæstesejlere, der anløber havnen. Havnens kontor er åbent og bemandet året rundt, og anmelder man sin ankomst på VHF, mødes man af personale i en mindre, hurtig, gummibåd, der vejleder ind på en passende gæsteplads.

 

 

 

Havnens personale har døgnvagt og runderer området flere gange dagligt og har generelt opsynet med hele Prøvestensområdet. Her mødes man hverken af en robot eller en automat – man oplever mødet med tidligere tiders havnefoged, der venligt vejleder, henviser og informerer.

 

Man ser ingen hegn eller afgrænsning mellem dit eller mit 

 

Der er etableret et diskret elektronisk overvågningssystem, der sikrer at alle brugere af Prøvestensområdet, svømmere, sejlere, kajakker, dykkere og badende føler sig sikre. Nummerplader fotograferes automatisk og trafikken overvåges med intelligent elektronik – diskrete låger på broerne giver indtryk af et frit og uhindret område – hydrauliske bomme sikrer, at ingen helt uvedkommende kører bil hvor de ikke skal. Tingene har ændret sig, men der er styr på det.

Havnen er en såkaldt A-havn, hvor bådene kan ligge i vandet året rundt. Det betyder, at landarealet ikke er særlig stort – og der derfor anlagt et større naturområde i havnens oplagte nærhed.

Visionen baserer sig på den grundlæggende ide, at klubben lejer sig ind på et næsten færdigt havneareal. Erfaringerne med drift fra Svanemøllehavnen er tænkt kopieret i en parallel organisationsmodel, der også afspejler de økonomiske muligheder hos brugersegmentet ud fra et princip om fairness og lige adgang.

Visionen rækker ikke til en forestilling om salg eller eje af nogen lokalitet på området. Det er vores indtryk, at ejerskab til landarealer, matrikler eller andet med ejendomsret- og forbehold svækker den sociale og lige tilgang, der er grundtanken i visionen. Vi tillader os at tænke, at en lejeindtægt baseret på en ubegrænset tidsramme – over tid - skaber et større provenu hos udlejer.

Det er den vision, som vi vil invitere Dig med på.

 

Baggrunden

 

På øen Prøvestenens sydside er der i årene op til 2008 forsøgt anlagt en marina, der efterfølgende har henligget ufærdig og ubrugt som følge af den opståede krise i finansverdenen.

Som resultat af disse forhold har en gruppe Københavnske sejlere i foråret 2021 kontaktet Københavns Kommune og har siden afholdt flere møder med daværende overborgermester Lars Weiss og andre politikere og embedsfolk. Parallelt med dette har grupper under Danske Gymnastik og Idrætsforeninger samlet sig under initiativet ”Det Blå København”, der ser et potentiale i at samle maritime sportsudøvere i en ny organisatorisk kontekst - og foreslår at lokalisere perspektivet på den ikke færdiggjorte Lystbådehavn på Prøvestenen syd.


 

Interessen for vandsport er eksploderet 

 

Adskillige sejlklubber på strækningen fra Gilleleje til Hundige oplever at have forøget tilgang af medlemmer og derfor betydelige ventelister - og sejlklubberne i Øresundsområdets er dertil påvirket af den planlagte Lynetteholm, der provokerer mange både til at søge væk fra det berørte område. Den maritime søsportskultur i området opleves og erkendes ganske presset.

 

Budgetaftale 2022

 

På bagrund af forskellige henvendelser og den politiske opmærksomhed vedtager Københavns Kommune i budgetaftalen for 2022 oplægget "Velfærd og Fællesskaber i en grøn by" med teksten:

Parterne er enige om, at det nyåbnede offentligt tilgængelige område på Prøvestenen Syd er et rekreativt område for københavnerne. Færdiggørelse og åbning af den allerede forberedte lystbådehavn på arealet vil give flere sejlere mulighed for at få en plads til deres båd og bidrage til den rekreative brug af Prøvestenen Syd. Parterne er enige om, at Økonomiforvaltningen beder By & Havn om at undersøge mulighederne for en åbning af lystbådehavnen, eventuelt i etaper, for at imødekomme efterspørgslen på bådpladser i København.

Læs hele budgetaftalen her - det er punkt ØK36 på side 47:

https://www.kk.dk/sites/default/files/agenda/33762ce2-58c5-4c55-9f72-34646f76e3e4/86622a58-899f-496b-ac27-09e2a290b77a-bilag-8.pdf

 

En mindre gruppe aktive Københavnske sejlere ser et potentiale i at forene kræfterne i disse parallelle initiativer og kontakter derfor By og Havn for at afklare den reelle situation og vurdere perspektivet. Forinden afholder gruppen møde med Dansk Sejlunion ved formand Line Markert og Direktør Christian Lerche, og gruppen opfordres til at danne en egentlig sejlklub, der ved organisation under Dansk Sejlunion kan trække på organisatorisk assistance og sejlsportskulturel opbakning. Med dette perspektiv for øje afholdes møde med By&Havn under udviklingschef Per Schultze, og By&Havn gøre opmærksom på, at man er bekendt med signalet fra Borgerrepræsentationen og ønsker samarbejde med et brugerpanel og sparringsgruppe. Sejlergruppen gør By&Havn opmærksom på, at dette kan ske ved, at der etableres en sejlklub under Dansk Sejlunion, der kan indgå i et samarbejde med de øvrige maritime sportsinteresserede under rammen ”Det Blå København”. Gruppen opfordres til at konsolidere sig og fremsende et visionspapir til By&Havn med henblik på yderligere møder medio Januar 2022.

Med den relativt korte tidsfrist kontakter gruppen Dansk Sejlunion, der via foreningskonsulenten bringer et møde i stand mellem parterne i Danske Studenters Roklub i Svanemøllehavnen. Det er vurderingen, at vi sejlere ved dette møde og det fremadrettede arbejde omkring en fælles maritimsportsvision for området Prøvestenen vil stå stærkest, hvis vi reelt repræsenterer et konkret initiativ.

 

Der er basis for en sejlklub 

 

En række diskussioner viser samstemmende ønsker om at etablere en sejlklub, der kan kanalisere det konkrete initiativ og som kan virke som loddestok for det forventelige omfang og behov for bådpladser. Samtaler med politikere omkring møde i Kultur og Fritidsudvalget giver fingerpeg om den kommunale opfattelse af den eventuelle dimensionering – der er markant større end det forventede – og et tal omkring på omkring 1500 pladser nævnes. Dette tal ligger efter gruppens opfattelse tæt på det maximale, som området kan rumme.

På denne baggrund afholdes 14-12-2021 stiftende generalforsamling for sejlklubben Prøvestenen.

 

Dette er ikke et løfte om en havneplads... 

 

Præmissen for etablering af Sejlklubben Prøvestenen er ikke at kunne tilbyde hverken bådpladser eller opskrivning til bådpladser – men baserer sig på en sondering af det mulige omfang, for at støtte udviklingsperspektivet hos By&Havn og sikre en adækvat dimensionering og udrustningsgrad af en moderne og tidsaktuel, fleksibel Lystbådehavn med gode udviklingsperspektiver, hvor alle vandsportsudøvere kan samles.

 

Visionen omkring Det Blå Mulitihus føler sig stærkt inspireret af det ”Fælles høringssvar fra DGI Storkøbenhavn, DIF m.fl., oktober, 2021 – hvorfra der citeres:

 

For personer med funktionsnedsættelse er det afgørende, at adgangen til både vand og faciliteter langs havnen sikres.

Hver facilitet, der indrettes, bør således have et særligt blik for at sikre adgang for personer med funktionsnedsættelser.

Alle kommende faciliteter og bygninger med rum (mødelokaler, fællesrum, omklædning-, toilet- og badefaciliteter og en eventuel sauna) - bør indrettes, så alle kan bruge dem.

Flydebroer er ofte en god løsning til at komme så tæt på vandet som muligt, og er for mange med funktionsnedsættelser nok til selv at kunne komme ned i en båd.

Riller eller afstande mellem planker på bådebroer bør være så smalle, at man undgår at folk snubler eller bliver hængende med stok, kørestol eller andre hjælpemidler.

Et hjulværn på 10 centimeter langs brokanter til vandsiden, der forhindrer, at kørestole glider ud over kanten og samtidig er 
Ramper ned til anlægsbroer og flydeponton  

Afstanden mellem plankerne og broen bredde skal være designet korrekte og være tilstrækkeligt bred og der bør monteres et hjulværn på 10 centimeter langs brokanter til vandsiden, der forhindrer, at kørestole glider ud over kanten og samtidig er samtidig en orienteringshjælp for synshæmmede.

Ramper ned til anlægs- og flydebroer bør udstyres med gelænder og overfladen af rampen bør udstyres med en skridhæmmende belægning eller skridsikre materialer.

 

 

Hold i dag

Instagram