Vedtægter for Sejlklubben Prøvestenen

 

§ 1KLUBBENS NAVN OG HJEMSTED

 

1,1Klubbens navn er Sejlklubben Prøvestenen
1,2Dens hjemsted er Københavns kommune.

 

§ 2KLUBBENS FORMÅL

 

Klubbens primære formål er:
2,1At samle interessenter, aktivt påvirke og medvirke til etablering af en lystbådehavn på området Prøvestenen Syd.
Når de fysiske faciliteter er realiseret indgår følgende formål
2,2At sikre medlemmer bedst mulige vilkår for udøvelse af sejlsport og lystsejlads
2,3At udbrede kendskab til sejlsport
2,4At udvikle og træne sejlere
2,5At arrangere kapsejlads og turaktiviteter
2,6At arrangere øvrige klubaktiviteter

 

§ 3MEDLEMSKAB AF ORGANISATION

 


Klubben er medlem af Foreningen af Lystbådehavne i Danmark FLID og Danske Tursejlere.

 

§ 4OPTAGELSE AF MEDLEMMER

 

Som medlem kan bestyrelsen godkende og optage enhver, der er fyldt 18 år.

 

§ 5KONTINGENT

 

5,1Klubbens kontingent er fastsat til kr 250,00 årligt – og fastsættes derefter for ét år ad gangen efter første ordinære generalforsamling.
5,2Kontingentet opkræves helårsvis forud for alle medlemmer.

 

§ 6UDMELDELSE - EKSKLUSION

 

6,1Til gyldig udmeldelse kræves, at den sker skriftligt til klubben med mindst 14 dages varsel, og at det pågældende medlem har betalt sit kontingent til klubben frem til den dag, hvorfra udmeldelsen har virkning. Medlemmet har krav på en skriftlig bekræftelse.
6,2Når et medlem er i kontingentrestance udover 1 måned, kan bestyrelsen med mindst 8 dages skriftligt varsel slette vedkommende som medlem.
6,3Ingen, der er udelukket på grund af kontingentrestance, kan optages på ny som medlem af klubben, før vedkommende har betalt sin gæld til klubben.
6,4I øvrigt kan bestyrelsen ekskludere et medlem, når særlige forhold giver anledning dertil. Bestyrelsens beslutning herom kræver dog, at mindst 2/3 af bestyrelsens medlemmer har stemt for eksklusionen.
6,6Vedkommende skal, inden bestyrelsen træffer sin afgørelse, have haft lejlighed til at fremføre sit forsvar, og han kan kræve at spørgsmålet om eksklusion afgøres på den førstkommende ordinære generalforsamling, men dette har normalt ikke opsættende virkning. I alle tilfælde, hvor en eksklusion skal behandles på en generalforsamling, har vedkommende medlem krav på at få meddelelse herom senest 3 døgn, før generalforsamlingen afholdes, ligesom han har adgang til denne med ret til at forsvare sig. Spørgsmålet om eksklusion skal optages som et særskilt punkt på dagsordenen.
6,7Generalforsamlingens beslutning om eksklusion kræver samme majoritet, som ved ændring af klubbens vedtægter, jfr. § 14.
6,8Et medlem, der er ekskluderet i henhold til en generalforsamlingsbeslutning, kan kun optages som medlem ved en ny generalforsamlingsbeslutning. Her kræves samme majoritet som ved beslutning om eksklusion.
6,9Ved udmeldelse eller eksklusion ydes ikke refusion for kontingent, eller andre medlemsydelser.

 

§ 7ORDINÆR GENERALFORSAMLING

 

7,1 Klubbens etableringsfase medfører, at første ordinære generalforsamling sker i Marts 2024.
7,2Generalforsamlingen er med de indskrænkninger, som disse vedtægter foreskriver, den højeste myndighed i alle klubbens anliggender.
7,3Den ordinære generalforsamling, indkaldes med mindst 3 ugers varsel ved mail til medlemmerne.
7,4Dagsordenen bekendtgøres senest 8 dage før generalforsamlingens afholdelse på tilsvarende måde. Forslag, der ønskes forelagt generalforsamlingen til vedtagelse, skal være bestyrelsen i hænde senest 14 dage før generalforsamlingens afholdelse. Forslagene skal optages i dagsordenen.
7,5Stemmeret har alle der har været medlem af klubben i de sidste 3 måneder før generalforsamlingen, og som ikke er i kontingentrestance. Stemmeret kan kun udøves ved personligt fremmøde.

 

§ 8DAGSORDEN

 

Dagsorden for den ordinære generalforsamling skal omfatte følgende punkter:

 

1. Valg af dirigent
2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år
3. Forelæggelse af regnskab for det forløbne år til godkendelse samt budget for det kommende år.
4. Behandling af eventuelt indkomne forslag
5. Fastsættelse af kontingent
6. Valg af formand sker i ulige år
7. Valg af næstformand sker i lige år
8. Valg af kasserer sker i ulige år
9. Valg af sekretær sker i lige år
10. Valg af specialister sker i ulige år
11. Valg af 2 suppleanter til bestyrelsen
12. Valg af 1 til 2 revisorer samt evt 1 revisorsuppleant. Respektivt ekstern revisor
13. Eventuelt

 

§ 9GENERALFORSAMLINGENS LEDELSE M.V.

 

9,1Generalforsamlingen vælger sin dirigent, der ikke må være medlem af bestyrelsen, til at lede forhandlingerne.
9,2Generalforsamlingens beslutninger træffes ved simpelt stemmeflertal, jfr. § 6, stk. 6 og 7, § 15 og § 15, stk. 1. Dirigenten bestemmer afstemningsmåden.
9,3Afstemning eller valg skal ske skriftligt hvis mere ende halvdelen af de stemmeberettigede medlemmer ønsker det. Alle afstemninger om eksklusion skal foregå skriftligt.
9,4Generalforsamlingens beslutninger indføres i en protokol, hvori også et referat af forhandlingerne optages.

 

§ 10EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING

 

10,1Ekstraordinær generalforsamling kan til enhver tid efter 2024 indkaldes af bestyrelsen og skal indkaldes, når mindst 2/3 stemmeberettigede medlemmer skriftligt stiller krav herom til bestyrelsen.
10,2Ekstraordinær generalforsamling skal afholdes senest 1 måned efter, at begæringen er fremsat overfor bestyrelsen med oplysning om det emne, der ønskes behandlet.
10,3Om indkaldelsesmåde og udsendelse af dagsorden gælder bestemmelserne i § 7, stk. 2.

 

§ 11BESTYRELSE - VALG

 

11,1Bestyrelsen er klubbens daglige ledelse og repræsenterer klubben i alle forhold. De vedtagne beslutninger og foretagne handlinger forpligter klubben i henhold til lovene.
11,2Bestyrelsen består af mindst 6 medlemmer. Formand, en næstformand, en kasserer, en sekretær og 2 specialister. Bestyrelsen supplerer sig selv indtil 2024. Derefter vælges medlemmer af bestyrelsen for to år ad gangen. Denne proces indledes ved første ordinære generalforsamling i 2024.
11,3Genvalg til bestyrelsen kan finde sted.

 

§ 12KONSTITUERING - TEGNINGSRET

 

12,1Bestyrelsen afholder første møde inden 14 dage efter generalforsamlingen.
12,2Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden.
12,3Bestyrelsen er kun beslutningsdygtig, når mindst halvdelen af dens medlemmer, hvoriblandt formanden eller næstformanden, er til stede, jfr. dog § 6, stk. 4.
12,4I formandens forfald indtræder næstformanden i hans sted.
12,5Over bestyrelsens forhandlinger føres en protokol.
12,6Klubben tegnes af formanden. Kasseren foretager daglig bogføring og betaler udgifter såfremt bilag forinden er godkendt via underskrift på fysiske bilag eller godkendelse via mail. Ved økonomiske dispositioner over 5000 kr kræves dog underskrift af såvel formanden som kassereren.

 

§ 13REGNSKAB

 

13,1Klubbens regnskabsår er kalenderåret.
13,2 Bestyrelsen skal aflevere regnskab – indeholdende driftsregnskab og balance til revisorernes godkendelse senest den 15. februar.
13,3Driftsregnskab og balance forsynet med revisorernes erklæring forlægges den ordinære generalforsamling til godkendelse.
13,4Driftsregnskab og status bekendtgøres for klubbens medlemmer senest 8 dage før generalforsamlingens afholdelse.
13,5På den ordinære generalforsamling vælges for et år ad gangen 1-2 revisorer og evt. en revisorsuppleant valgt på generalforsamling blandt medlemmerne, hvis dette ikke er muligt – en ekstern revisor jfr § 8.
Indtil første ordinære generalforsamling varetages foreningens regnskab af bestyrelsen, evt. med ekstern regnskabsassistance.
13,6Revisorer skal hvert år i februar gennemgå det samlede regnskab og påse, at aktiverne er til stede. Driftsregnskab og status forsynes med erklæring.

 

§ 14VEDTÆGTSÆNDRINGER

 

Forandringer af vedtægter kan ske på enhver generalforsamling, når mindst 2/3 af de afgivne stemmer er for forslaget.

 

§ 15KLUBBENS OPLØSNING

 

15,1Bestemmelse om klubbens opløsning kan kun tages på en i dette øjemed særlig indkaldt ekstraordinær generalforsamling tidligst efter første ordinære generalforsamling. Til dennes beslutningsdygtighed kræves, at mindst 1/2 af klubbens stemmeberettigede medlemmer er til stede, og til forslagets vedtagelse kræves, at mindst 3/4 af de afgivne stemmer er for forslaget.
15,2Såfremt den indkaldte generalforsamling ikke er beslutningsdygtig, indkaldes til en ny generalforsamling, hvor beslutning kan træffes med ¾ stemmeflerhed, uanset hvilket antal stemmeberettigede medlemmer der er til stede.
15,3På generalforsamlingen skal samtidig træffes bestemmelse om, hvorledes der skal forholdes med klubbens formue, herunder fast ejendom og løsøre, dog er simpelt stemmeflertal her tilstrækkeligt.

15,4I tilfælde af klubbens opløsning skal den formue, der er i behold, anvendes til ideelle, søsportslige formål.

 

Det er ikke klubbens formål at opskrive til og udleje havnepladser på et areal, som klubben ikke har rådighed over. Klubbens formål er at etablere en sejlklub, der senere agerer som lejer i en lystbådehavn på området Prøvestenen Syd. Når dette er en realitet, tages spørgsmålet om havnepladser og andre fysikaliteter op på klubbens generalforsamling.

 


Disse vedtægter er vedtaget på en stiftende generalforsamling den 14-12-2021 - og revideret efter udmeldelse af Dansk Sejlunion 31-12-2023. Revision er vedtaget på generalforsamling 13-03-2024.

 

 

 

 

 

 

Hold i dag

Instagram