Vedtægter for Sejlklubben Prøvestenen

 

§ 1 KLUBBENS NAVN OG HJEMSTED

 

1,1 Klubbens navn er Sejlklubben Prøvestenen
1,2 Dens hjemsted er Københavns kommune.

 

§ 2 KLUBBENS FORMÅL

 

Klubbens primære formål er:
2,1 At samle interessenter, aktivt påvirke og medvirke til etablering af en lystbådehavn på området Prøvestenen Syd.
Når de fysiske faciliteter er realiseret indgår følgende formål
2,2 At sikre medlemmer bedst mulige vilkår for udøvelse af sejlsport og lystsejlads
2,3 At udbrede kendskab til sejlsport
2,4 At udvikle og træne sejlere
2,5 At arrangere kapsejlads og turaktiviteter
2,6 At arrangere øvrige klubaktiviteter

 

§ 3 MEDLEMSKAB AF ORGANISATION

 

Klubben er medlem af Dansk Sejlunion og er undergivet disses vedtægter og bestemmelser.

 

§ 4 OPTAGELSE AF MEDLEMMER

 

Som medlem kan bestyrelsen godkende og optage enhver, der er fyldt 18 år.

 

§ 5 KONTINGENT

 

5,1 Klubbens kontingent er fastsat til kr 250,00 årligt – og fastsættes derefter for ét år ad gangen efter første ordinære generalforsamling.
5,2 Kontingentet opkræves helårsvis forud for alle medlemmer.

 

§ 6 UDMELDELSE - EKSKLUSION

 

6,1 Til gyldig udmeldelse kræves, at den sker skriftligt til klubben med mindst 14 dages varsel, og at det pågældende medlem har betalt sit kontingent til klubben frem til den dag, hvorfra udmeldelsen har virkning. Medlemmet har krav på en skriftlig bekræftelse.
6,2 Når et medlem er i kontingentrestance udover 1 måned, kan bestyrelsen med mindst 8 dages skriftligt varsel slette vedkommende som medlem.
6,3 Ingen, der er udelukket på grund af kontingentrestance, kan optages på ny som medlem af klubben, før vedkommende har betalt sin gæld til klubben.
6,4 I øvrigt kan bestyrelsen ekskludere et medlem, når særlige forhold giver anledning dertil. Bestyrelsens beslutning herom kræver dog, at mindst 2/3 af bestyrelsens medlemmer har stemt for eksklusionen.
6,6 Vedkommende skal, inden bestyrelsen træffer sin afgørelse, have haft lejlighed til at fremføre sit forsvar, og han kan kræve at spørgsmålet om eksklusion afgøres på den førstkommende ordinære generalforsamling, men dette har normalt ikke opsættende virkning. I alle tilfælde, hvor en eksklusion skal behandles på en generalforsamling, har vedkommende medlem krav på at få meddelelse herom senest 3 døgn, før generalforsamlingen afholdes, ligesom han har adgang til denne med ret til at forsvare sig. Spørgsmålet om eksklusion skal optages som et særskilt punkt på dagsordenen.
6,7 Generalforsamlingens beslutning om eksklusion kræver samme majoritet, som ved ændring af klubbens vedtægter, jfr. § 14.
6,8 Et medlem, der er ekskluderet i henhold til en generalforsamlingsbeslutning, kan kun optages som medlem ved en ny generalforsamlingsbeslutning. Her kræves samme majoritet som ved beslutning om eksklusion.
6,9 Ved udmeldelse eller eksklusion ydes ikke refusion for kontingent, eller andre medlemsydelser.

 

§ 7 ORDINÆR GENERALFORSAMLING

 

7,1 Klubbens etableringsfase medfører, at første ordinære generalforsamling sker i Marts 2024.
7,2 Generalforsamlingen er med de indskrænkninger, som disse vedtægter foreskriver, den højeste myndighed i alle klubbens anliggender.
7,3 Den ordinære generalforsamling, indkaldes med mindst 3 ugers varsel ved mail til medlemmerne.
7,4 Dagsordenen bekendtgøres senest 8 dage før generalforsamlingens afholdelse på tilsvarende måde. Forslag, der ønskes forelagt generalforsamlingen til vedtagelse, skal være bestyrelsen i hænde senest 14 dage før generalforsamlingens afholdelse. Forslagene skal optages i dagsordenen.
7,5 Stemmeret har alle der har været medlem af klubben i de sidste 3 måneder før generalforsamlingen, og som ikke er i kontingentrestance. Stemmeret kan kun udøves ved personligt fremmøde.

 

§ 8 DAGSORDEN

 

Dagsorden for den ordinære generalforsamling skal omfatte følgende punkter:

 

1. Valg af dirigent
2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år
3. Forelæggelse af regnskab for det forløbne år til godkendelse samt budget for det kommende år.
4. Behandling af eventuelt indkomne forslag
5. Fastsættelse af kontingent
6. Valg af formand sker i ulige år
7. Valg af næstformand sker i lige år
8. Valg af kasserer sker i ulige år
9. Valg af sekretær sker i lige år
10. Valg af specialister sker i ulige år
11. Valg af 2 suppleanter til bestyrelsen
12. Valg af 1 til 2 revisorer samt evt 1 revisorsuppleant. Respektivt ekstern revisor
13. Eventuelt

 

§ 9 GENERALFORSAMLINGENS LEDELSE M.V.

 

9,1 Generalforsamlingen vælger sin dirigent, der ikke må være medlem af bestyrelsen, til at lede forhandlingerne.
9,2 Generalforsamlingens beslutninger træffes ved simpelt stemmeflertal, jfr. § 6, stk. 6 og 7, § 15 og § 15, stk. 1. Dirigenten bestemmer afstemningsmåden.
9,3 Afstemning eller valg skal ske skriftligt hvis mere ende halvdelen af de stemmeberettigede medlemmer ønsker det. Alle afstemninger om eksklusion skal foregå skriftligt.
9,4 Generalforsamlingens beslutninger indføres i en protokol, hvori også et referat af forhandlingerne optages.

 

§ 10 EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING

 

10,1 Ekstraordinær generalforsamling kan til enhver tid efter 2024 indkaldes af bestyrelsen og skal indkaldes, når mindst 2/3 stemmeberettigede medlemmer skriftligt stiller krav herom til bestyrelsen.
10,2 Ekstraordinær generalforsamling skal afholdes senest 1 måned efter, at begæringen er fremsat overfor bestyrelsen med oplysning om det emne, der ønskes behandlet.
10,3 Om indkaldelsesmåde og udsendelse af dagsorden gælder bestemmelserne i § 7, stk. 2.

 

§ 11 BESTYRELSE - VALG

 

11,1 Bestyrelsen er klubbens daglige ledelse og repræsenterer klubben i alle forhold. De vedtagne beslutninger og foretagne handlinger forpligter klubben i henhold til lovene.
11,2 Bestyrelsen består af mindst 6 medlemmer. Formand, en næstformand, en kasserer, en sekretær og 2 specialister. Bestyrelsen supplerer sig selv indtil 2024. Derefter vælges medlemmer af bestyrelsen for to år ad gangen. Denne proces indledes ved første ordinære generalforsamling i 2024.
11,3 Genvalg til bestyrelsen kan finde sted.

 

§ 12 KONSTITUERING - TEGNINGSRET

 

12,1 Bestyrelsen afholder første møde inden 14 dage efter generalforsamlingen.
12,2 Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden.
12,3 Bestyrelsen er kun beslutningsdygtig, når mindst halvdelen af dens medlemmer, hvoriblandt formanden eller næstformanden, er til stede, jfr. dog § 6, stk. 4.
12,4 I formandens forfald indtræder næstformanden i hans sted.
12,5 Over bestyrelsens forhandlinger føres en protokol.
12,6 Klubben tegnes af formanden. Kasseren foretager daglig bogføring og betaler udgifter såfremt bilag forinden er godkendt via underskrift på fysiske bilag eller godkendelse via mail. Ved økonomiske dispositioner over 5000 kr kræves dog underskrift af såvel formanden som kassereren.

 

§ 13 REGNSKAB

 

13,1 Klubbens regnskabsår er kalenderåret.
13,2 Bestyrelsen skal aflevere regnskab – indeholdende driftsregnskab og balance til revisorernes godkendelse senest den 15. februar.
13,3 Driftsregnskab og balance forsynet med revisorernes erklæring forlægges den ordinære generalforsamling til godkendelse.
13,4 Driftsregnskab og status bekendtgøres for klubbens medlemmer senest 8 dage før generalforsamlingens afholdelse.
13,5 På den ordinære generalforsamling vælges for et år ad gangen 1-2 revisorer og evt. en revisorsuppleant valgt på generalforsamling blandt medlemmerne, hvis dette ikke er muligt – en ekstern revisor jfr § 8.
Indtil første ordinære generalforsamling varetages foreningens regnskab af bestyrelsen, evt. med ekstern regnskabsassistance.
13,6 Revisorer skal hvert år i februar gennemgå det samlede regnskab og påse, at aktiverne er til stede. Driftsregnskab og status forsynes med erklæring.

 

§ 14 VEDTÆGTSÆNDRINGER

 

Forandringer af vedtægter kan ske på enhver generalforsamling, når mindst 2/3 af de afgivne stemmer er for forslaget.

 

§ 15 KLUBBENS OPLØSNING

 

15,1 Bestemmelse om klubbens opløsning kan kun tages på en i dette øjemed særlig indkaldt ekstraordinær generalforsamling tidligst efter første ordinære generalforsamling. Til dennes beslutningsdygtighed kræves, at mindst 1/2 af klubbens stemmeberettigede medlemmer er til stede, og til forslagets vedtagelse kræves, at mindst 3/4 af de afgivne stemmer er for forslaget.
15,2 Såfremt den indkaldte generalforsamling ikke er beslutningsdygtig, indkaldes til en ny generalforsamling, hvor beslutning kan træffes med ¾ stemmeflerhed, uanset hvilket antal stemmeberettigede medlemmer der er til stede.
15,3 På generalforsamlingen skal samtidig træffes bestemmelse om, hvorledes der skal forholdes med klubbens formue, herunder fast ejendom og løsøre, dog er simpelt stemmeflertal her tilstrækkeligt.
15,4 I tilfælde af klubbens opløsning skal den formue, der er i behold, anvendes til ideelle, søsportslige formål indenfor Dansk Sejlunion.

 

Det er ikke klubbens formål at opskrive til og udleje havnepladser på et areal, som klubben ikke har rådighed over. Klubbens formål er at etablere en sejlklub, der senere agerer som lejer i en lystbådehavn på området Prøvestenen Syd. Når dette er en realitet, tages spørgsmålet om havnepladser og andre fysikaliteter op på klubbens generalforsamling.

 

Disse vedtægter er vedtaget på en stiftende generalforsamling den 14-12-2021

 

 

 

 

 

 

Hold i dag

Instagram